user_mobilelogo

Kierunek: Technik rachunkowości


Kwalifikacje:

 • Prowadzenie rachunkowości
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych


Czas kształcenia:

 • 2 lata (4 semestry)


System nauczania:

 • Forma zaoczna


Rynek pracy:

 • Biura rachunkowe
 • Banki
 • Własna działalność gospodarcza
 • Firmy prywatne i państwowe
 • Księgowość i finanse przedsiębiorstw i  różnych instytucji


Przedmioty na kierunku technik rachunkowości:

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Biuro rachunkowe
 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro wynagrodzeń i podatków
 • Podstawy przedsiębiorczości


Praktyki zawodowe:

 • 160 godzin


Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

 • etap pisemny
 • etap praktyczny


Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne


Informacje dodatkowe:
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!