user_mobilelogo

Kierunek: Technik administracji

Kwalifikacje:

 • Obsługa klienta w jednostkach administracji 


Czas kształcenia:

 • 2 lata (4 semestry)


System nauczania:

 • Forma zaoczna


Rynek pracy:

 • Administracja państwowa
 • Organy administracji samorządowej
 • Własna działalność gospodarcza
 • Urzędy, biura, firmy prywatne i państwowe
 • Kadry firm i przedsiębiorstw
 • Księgowość i finanse przedsiębiorstw i różnych instytucji
 • Agencje celne


Przedmioty na kierunku technik administracji:

 • Prowadzenie rachunkowości
 • Język obcy w administracji
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wykonywanie pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji
 • Podstawy przedsiębiorczości


Praktyki zawodowe:

 • 320 godzin


Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

 • etap pisemny
 • etap praktyczny


Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne


Informacje dodatkowe:
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!