user_mobilelogo

Kierunek: Opiekun medyczny

Kwalifikacje:

 • Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 


Czas kształcenia:

 • 1 rok (2 semestry)


System nauczania:

 • Forma zaoczna


Rynek pracy:

 • szpitale
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze
 • placówki pomocy społecznej
 • środowiskowe domy pomocy
 • organizacje działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
 • indywidualna pomoc w domu pacjenta


Przedmioty na kierunku opiekun medyczny:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zdrowie publiczne
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy


Praktyki zawodowe:

 • 160 godzin


Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

 • etap pisemny
 • etap praktyczny


Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,


Informacje dodatkowe:
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!